FullSizeRender.jpg
FullSizeRender.jpg

GET IN TOUCH: WE'RE HAPPY TO MEET and Share!


SCROLL DOWN

GET IN TOUCH: WE'RE HAPPY TO MEET and Share!


WE LOVE WHAT WE DO! Call ONE OF US, mail tsif@tsif.eu or use the contact form below:

 

 

YOUR NAME *
YOUR NAME


Privacyverklaring TSI Foundation

(Persoons)gegevens die wij verzamelen worden in overeenstemming met de AVG die op 25 mei 2018 in werking is getreden verwerkt. De (persoons)gegevens die wij van u verwerken worden alleen gebruikt voor de hieronder beschreven doeleinden op grond van de hieronder genoemde rechtsgronden. De (persoons)gegevens die u aan ons heeft verstrekt of die wij uit openbare registers (bijvoorbeeld het register van de Kamer van Koophandel of het Kadaster) hebben verkregen, worden niet gedeeld met derden, tenzij dit voor de uitvoering van ons werk noodzakelijk is of tenzij wij wettelijk verplicht zijn om die (persoons)gegevens te verstrekken.

Uw (persoons)gegevens worden voor de volgende doeleinden verwerkt:

 • - om de door u aan ons gegeven opdracht tot dienstverlening uit te voeren (zoals offertes en adviezen);
 • - om op ons rustende wettelijke verplichtingen na te komen (zoals het doen van btw-aangifte en het opstellen van een jaarrekening);
 • - voor commerciële activiteiten, zoals het toezenden van nieuwsbrieven, uitnodigingen voor bijeenkomsten, (telefonisch) contact met u opnemen, en communicatie per post of per e-mail;
 • - voor het behandelen van een sollicitatie-  en/of stagegesprek;
 • - voor het bijhouden van het gebruik van onze website en/of om onze website te analyseren en/of te verbeteren.

De verwerking van uw (persoons)gegevens zijn gebaseerd op

 • - de uitvoering van een met u afgesloten overeenkomst;
 • - het nakomen van een wettelijke verplichting;
 • - gerechtvaardigd belang;
 • - door u uitdrukkelijk gegeven toestemming.

Uw (persoons)gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het bereiken van de hierboven genoemde doelen, of om aan wet- en regelgeving te voldoen.

Om uw (persoons)gegevens zo goed mogelijk te beschermen hebben wij beveiligingsmaatregelen genomen, zowel in technische als in organisatorische zin. Indien u daar vragen over heeft kunt u contact met ons opnemen.

Om onze dienstverlening goed uit te kunnen voeren maken wij gebruik van externe leveranciers zoals ICT-bedrijven. Wij hebben met deze organisaties een verwerkersovereenkomst gesloten waarin is geregeld dat uw (persoons)gegevens beschermd en beveiligd worden volgens de eisen die de AVG daaraan stelt. 

Op grond van de AVG heeft u het recht om:

 • - (persoons)gegevens in te zien, aan te vullen, aan te passen/te corrigeren en te verwijderen;
 • - beperking van verwerking te vragen of daartegen bezwaar te maken;
 • - uw (persoons)gegevens op te vragen in het kader van data portabiliteit;
 • - een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.