Inschrijving Seminar De praktijk van Open Badges geopend

Inschrijving Seminar De praktijk van Open Badges geopend

TSI Foundation is een van de partners achter Open Badges Nederland (OBNL). Meerdere keren per jaar organiseert OBNL bijeenkomsten om de kennis en toepassing van Open Badges te stimuleren. Dit keer is het seminar gericht op de toepassing van Open Badges bij actuele maatschappelijke vraagstukken rond arbeid en onderwijs.

Het belooft een middag vol ontmoeting en inspiratie te worden voor iedereen die geïnteresseerd is in de mogelijkheden en toepassingen van Open Badges. Deelname aan het seminar kost €25,-. Inschrijven kan tot en met 4 oktober 2019. Meer weten over het programma of direct aanmelden? Klik dan hier.

Bouwen aan een nationale Agenda Open Badges

Bouwen aan een nationale Agenda Open Badges

Op 7 juni vond in Utrecht een eerste Kennisatelier Open Badges plaats met de titel Perspectief in flexibele tijden. TSI Foundation, Bloom Foundation en DUO/ Europass NL hebben hiertoe het initiatief genomen, onder de gezamenlijke noemer Open Badges Nederland. Aanleiding is dat we constateren dat momenteel tal van initiatieven op het gebied van Open Badges opkomen. Ook wordt er op veel plekken in het land nagedacht over de manier waarop deze badges kunnen worden ingezet. Met dit kennisatelier wilden we de krachten van al deze initiatieven bundelen en verkennen welke gedeelde ambities de deelnemers hebben.

Verslag

Ruim 40 aanwezigen uit heel het land namen deel aan dit eerste kennisatelier. Na een introductie door het SBB op de Boris-methodiek voor erkenning van werkend-leren, verzorgde TSI Foundation een presentatie over de toepassing van Open Badges als versneller van inclusie in het Rotterdamse West Practice. Bloom Foundation lichtte het Europese project Shared Responsibility toe, waarin zij op zoek zijn naar een methode om jongeren via Open Badges te erkennen in de ontwikkeling van hun soft skills. Na een korte pauze ging de groep uiteen in 6 werktafels. Daarin werd veel kennis gedeeld en gezocht naar gedeelde vraagstukken die een plek zouden moeten krijgen in een landelijke Agenda Open Badges. TSI Foundation verzorgde het dagvoorzitterschap en de begeleiding van 2 werktafels. Een uitgebreid verslag van de bijeenkomst vind u hier op de website van Open Badges Nederland.

Vervolg

Vanuit verschillende hoeken begrepen we dat de interesse in een vervolg groot is. Om die reden wordt dit najaar een vervolg gegeven aan de bijeenkomst. Daarin wordt zeker aandacht gegeven aan de gedeelde ambities die 7 juni zijn opgehaald en de vraag hoe dit te vertalen is naar een nationale agenda. Wilt u als eerste weten wanneer dit vervolg plaats heeft? Maak dan uw interesse alvast kenbaar door een mailtje te sturen aan Open Badges Nederland. Klik daarvoor hier.

De waarde van netwerken voor nieuwe democratie.

Op 1 juni jl. was er een eerste bijeenkomst op het Drents Provinciehuis als opmaat voor een netwerk dat de verbinding tussen vrouwen en politiek wil verstevigen. TSI droeg hieraan bij door een presentatie te verzorgen over de waarde van netwerken voor nieuwe democratie. Zie ook de publicatie.

bijeenkomst vrouwennetwerk 1 juni 2018.jpg

DUO and TSI AGREE TO FURTHER DEVELOP OPEN BADGES

WEST PRACTICE

On April 25th 2018 the Dutch National Europass Centre, part of the Dutch Ministry of Education, Culture and Science, and TSI Foundation signed an agreement to continue their joint efforts on the development of an Open Badges-infrastructure in the local Rotterdam transformation program West Practice, which TSI Foundation is working on. The agreement not only confirms this cooperation we have since 2016, it is also the starting point for cooperation on new challenges we will be facing.

One of the biggest issues in Europe is how people can be motivated and enabled to upskill themselves. Global changes in labor and technological developments are major reasons for the European Commission and national governments to come up with agenda’s and programs meaning to stimulate people in continuously improving their position on the labor market. This is referred to as Lifelong Learning.

On behalf of the European Commission, National Europass Centres (NEC’s) execute tasks that contribute to lifelong learning and labour mobility. Every country in Europe has a NEC. DUO, the execution organization of the Dutch Ministry of Education, Culture and Science is appointed as the Dutch NEC. Their focus is, amongst others, on validation and certification of non-formal learning. A relatively new instrument to certify this kind of learning is the use of Open Badges. Open Badges are digital badges, like in a computer game or like the paper certificates people received for an achievement in the old days. In the field lab West Practice, in the western part of Rotterdam, TSI Foundation is developing new forms of upskilling by applying these digital badges. This enables us to create learning paths that connect Rotterdam inhabitants with upcoming employability in the old harbors that are currently being transformed into lively areas were pioneers of the Dutch making industry meet and experiment. Together with the DUO we are developing a social and physical infrastructure needed to succeed in creating these paths.

On behalf of the European Commission, National Europass Centres (NEC’s) execute tasks that contribute to lifelong learning and labor mobility. Each European country has its NEC. DUO ‘Dienst Uitvoering Onderwijs’), the execution organization of the Dutch Ministry of Education, Culture and Science is appointed as the Dutch NEC. Their focus is, amongst others, on validation and certification of non-formal learning. A relatively new instrument to certify this kind of learning is the use of Open Badges. Open Badges are digital badges, comparable to those one can obtain in a computer game or like the more old-fashioned paper certificates people received for an achievement. In the field lab West Practice, in the western part of Rotterdam, TSI Foundation is developing new forms of upskilling by applying these digital badges. This enables us to create learning paths that connect Rotterdam inhabitants with upcoming employability in the old harbor surroundings that are currently being transformed into lively areas where pioneers of the Dutch making industry meet and experiment. Together with the DUO we are developing a social and physical infrastructure conditional to succeed in creating these paths.

Last April 2018, several NEC’s from around Europe gathered for a meeting in Rotterdam, hosted by the DUO. The Rotterdam team of TSI Foundation gave a presentation and showed the visitors around in the field lab West Practice. Part of this presentation was the signing of an agreement between the DUO and TSI Foundation. By signing this agreement, we confirm the mutually appreciated cooperation we have since 2016. It is also the starting point for cooperation on new challenges we will meet in developing Open Badges as an instrument to improve upskilling and lifelong learning in the Netherlands and Europe. With that, for TSI Foundation Open Badges is a theme we will further explore and develop together with DUO, but also with new relevant actors like the Dutch Cooperation Organization for Vocational Education, Training and the Labor Market (SBB).

For the Dutch version of this comment click here.

Want to learn more about West Practice: www.westpracticerotterdam.org 

DUO en TSI Foundation sluiten convenant over ontwikkeling Open Badges

Op 25 april 2018 spraken het Nationaal Europass Centrum, onderdeel van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en TSI Foundation middels een convenant af om de huidige samenwerking bij de ontwikkeling van een Open Badge-infrastructuur in het lokale Rotterdamse transformatieprogramma West Practice dat mede door TSI wordt uitgevoerd, te continueren. Het convenant bevestigd de goede samenwerking die we sinds 2016 hebben, maar vormt ook het startpunt om gezamenlijk nieuwe uitdagingen op te pakken.

Een van de grootste uitdaging in Europa is hoe bewoners mee kunnen (blijven) komen op de arbeidsmarkt. Wereldwijde ontwikkelingen op het gebied van arbeid en technologische vernieuwing hebben grote impact op bewoners. Voor de Europese Commissie en nationale overheden is dit een belangrijke reden om programma’s en vernieuwingsagenda’s op te tuigen waarmee getracht wordt bewoners te stimuleren en in staat te stellen hun positie op de arbeidsmarkt te verbeteren. Dit wordt geduid als Leven Lang Leren.

Namens de Europese Commissie voeren Nationale Europass Centra (NEC’s) taken uit ter ondersteuning van Leven Lang Leren en arbeidsmobiliteit. Ieder land in Europa heeft een NEC. In Nederland is dat ondergebracht bij DUO, het uitvoeringsorgaan van het Ministerie van OC&W. DUO richt zich onder meer op de waardering en certificering van non-formeel leren. Een relatief nieuw instrument om deze vorm van leren te certificeren is het gebruik van Open Badges. Open Badges zijn digitale certificaten, zoals je bij een computerspel kunt verdienen of zoals je ooit op papier ontving voor een prestatie (het zwemdiploma, bijvoorbeeld). In de proeftuin West Practice aan de westkant van Rotterdam, bouwt TSI Foundation met behulp van deze badges aan nieuwe vormen van upskilling. We creëren leerpaden die bewoners in staat stellen om aansluiting te vinden bij werkgelegenheid die ontstaat in de oude havengebieden die nu tot levendige broedplaatsen voor de maakindustrie worden getransformeerd. Samen met het NEC ontwikkelen we de benodigde sociale en fysieke infrastructuur om Open Badges te kunnen toepassen.

Eind april 2018 werd een bijeenkomst van Nationale Europass Centra (NEC) gehouden in Rotterdam, georganiseerd door DUO. Tijdens de bijeenkomst verzorgde het Rotterdamse team van TSI Foundation een presentatie en een rondleiding door West Practice. Ook ondertekenden DUO en TSI Foundation een convenant. Daarin spreken we af samen te blijven bouwen aan vernieuwende manieren om Leven Lang Leren te ondersteunen. Het convenant bevestigt de goede samenwerking die we sinds 2016 hebben, en vormt ook het startpunt om gezamenlijk nieuwe uitdagingen op te pakken. Deze zullen we tegenkomen bij de verdere ontwikkeling van Open Badges als instrument om upskilling en Leven Lang Leren in Nederland en Europa verder te brengen. Voor TSI Foundation is Open Badges daarmee een thema dat we de komende tijd nader zullen verkennen en ontwikkelen. Dat blijven we doen samen met het NEC, maar ook met nieuwe relevante partners zoals het SBB, de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven.

Meer weten over West Practice: www.westpracticerotterdam.org.

Wijkdeal De Wijert - nieuwe vormen van lokale democratie

Wijkdeal De Wijert - nieuwe vormen van lokale democratie

TSI ondersteunt een van de vijf experimenten in Groningen gericht op innovatieve samenwerking tussen stakeholders in de wijk De Wijert. Een gezamenlijke opgave voor Gemeente, bewoners, ondernemers, onderwijsinstellingen, maatschappelijke organisaties en corporaties. TSI organiseert co-creatieve methoden voor overleg en samenwerking. Ook trainen we deelnemers in vaardigheden en houdingsaspecten die daarbij passen.

In 2017 is dit project gestart met meer dan 30 co-creatie sessies waarbij stakeholders met elkaar ideeën en voorstellen voor de toekomst van de wijk hebben besproken. Hier zijn 22 projecten, verdeeld over vijf thema's, uit naar voren gekomen. Nu, in 2018, zijn we gestart met de realisatiefase waarin deze projecten uitgevoerd worden. Ook zal er dit jaar een volgende co-creatie ronde georganiseerd worden. Lees alles over dit project op http://www.wijkdealdewijert.nl

 

Co-working with EUROPASS on OpenBadges

Co-working with EUROPASS on OpenBadges

Creating informal learning routes via a metromap as a metaphor we co-work with Europass on OpenBadges. Via OpenBadges we can and will validate skills and competences in various levels in a personalised way in the West Practice area. A cool way to develop oneself and build on resilience and craftsmanship.

More information on OpenBadges

The Europass Innovation working group published in April 2016 a report (Europass 2020: A vision for meeting the current and future needs of modern European citizens in recording and promoting skills, qualifications and experience). The opinion of this working group in short: Currently there is a landscape of scattered EU tools that get outdated rapidly. Integration of tools and real improvements are needed to reach digital and semantical compatibility. A popular service such as Europass should enable users to communicate validated skills and competences from various sources in a user friendly and personalised way. Happy to see the new Europass Decision (published October 4, a proposal "on a common framework for the provision of better services for skills and qualifications") move in the same direction, including recognition of the potential of Open Badges.

Partnering en co-creatie in kansenzone West Practice

Partnering en co-creatie in kansenzone West Practice

Het M4H-gebied in Rotterdam West en het omliggende woongebied ontpopt zich meer en meer tot een voorlopergebied, waarin ondernemers, bewoners en overheid samen bouwen aan een sterke lokale economie en een betere kwaliteit van leven.

West Practice staat voor de transformatie van het gebied in een inclusief ecosysteem dat voorbereid is op de uitdagingen en kansen rond Next Economy, Next Society, Next Education, Next Generation Woonwijken en het Resilience Programma van de stad. West Practice borgt de economische en sociale inclusiviteit van het gebied. West Practice heeft bovendien een katalyserende werking in de verdere positionering van het Rotterdam Innovation District.

De impact is groot gezien de genoemde thema’s, de ambitie en de potentie in relatie tot de huidige situatie. West Practice: een bijzondere kansenzone in ‘the making’.

 

Rotterdam Innovation District - West Practice area

The Rotterdam Innovation Districts covers the Merwe Vierhaven (M4H) and RDM districts, home to (amongst others) the Rotterdam Science Tower and RDM Rotterdam. This district used to be the biggest port of call for fruit exports and imports, and is now the new breeding ground for innovative and creative entrepreneurship. Daan Roosegaarde, inventor and artist of the year 2016, has for instance made the move to this area. Erasmus University Rotterdam and Erasmus MC are also strongly represented here, with a medical incubator and the campus of the Erasmus Centre for Entrepreneurship where 64 rapidly growing companies are located.

Rotterdam Science Tower
Rotterdam Science Tower is a multi-company building on the edge of the city centre: a unique mixture of lab space, offices and facilities for laboratory education. The Rotterdam Science Tower also organizes events, offering interested parties the opportunity to benefit from each other’s expertise and experience. The programme includes events like the ECE Congress, European Business Plan of the Year, social drinks and pitch nights. Science, education and entrepreneurship all come together in the Rotterdam Science Tower.

Erasmus Centre for Entrepreneurship ECE is the largest expertise centre in entrepreneurship in Europe and has more than 4,000 people joining its programmes every year. Driven by the conviction that entrepreneurship is the primary condition for realising progress, the Erasmus Centre for Entrepreneurship (ECE) offers a learning environment where companies become better at entrepreneurship by gaining new insights and turning ideas into innova- tions. ECE supports start-ups, SMEs, as well as corporates in this process through a combination of a strong academic background and a community filled with experienced entrepreneurs.

The ECE Campus is the place where new ideas are created, then translated into innovation. It’s an ideal learning environment, a relaxed place to work alongside other talented people. The ECE Campus offers office space, meeting and event rooms, and a range of services and packages that make §work a little bit easier and a lot more enjoyable.

ECE Get Started Programme
One of the ECE programmes is the Get Started Programme: an intense 10-week start-up programme that helps ambitious entrepreneurs grow their early stage business through mentoring, workshops and a great network of fellow entrepreneurs. Participants receive coaching from experts and experienced entrepreneurs, access to curated tools and insights on starting a start-up, their own workplace at the ECE Campus, and membership in the ECE Community.

Rotterdam 100
The Rotterdam 100 is a competition in which 100 talents work with institutions and companies like ABN AMRO, CGI,
Port of Rotterdam and the City of Rotter- dam and more. The programme aims at creating and implementing innovative solutions for the Rotterdam business ecosystem. Rotterdam 100 helps develop entrepreneurial skills, cross-sector insights, career opportunities and a valuable network. Rotterdam 100 is open to Dutch and international students and young professionals from research-oriented universities and universities of applied sciences. The full programme includes pitch days, battles and a final, after which one team is crowned as ‘Rotterdam Most Excellent’, receiving a Letter of Recommendation from Mayor Aboutaleb and winning an all-inclusive trip to join an international pitch competition.

Erasmus MC (Life Science) Incubator The Erasmus MC (Life Science) Incubator combines office and lab space outside Erasmus MC premises. In the Incubator, starting companies get the opportunity to develop rapidly in a business friendly environment, while being supported in multiple ways to maximise the chances of success. The Erasmus MC Incubator pursues these goals by offering entrepreneurs advice, coaching, training, access to professional networks, a docu- mentation centre, easy financing, and laboratory and office space. The incubator is located in the Rotterdam Science Tower.

LabHotel
The LabHotel in the Rotterdam Science Tower offers researchers the option of hiring a fully equipped laboratory with-out being tied to a rental contract specific permits are provided. This makes small-scale, innovative research on topics like medicines or medical aids more affordable and more accessible.

SuGu Club
SuGu Club (SuGu: Start-Up & Grown-Up) develops and manufactures products and services for new markets to acceler- ate the transition to the next economy. SuGu Club does this by creating a next economy cluster of companies with various competencies in one space with focus on bio-based and recycled plastics, advanced manufacturing and circular design. SuGu Club accelerates the development of start-ups, scale-ups and grown-ups, focusing on the bio-based and creative industries in and around Rotterdam and aiming to facilitate and boost collaboration and entrepreneurship. SuGu Club is the place where drive, knowledge and know-how meet, where start-ups work together with corporates, finding inspi- ration and growth.

RDM Centre of Expertise
RDM Centre of Expertise (RDM CoE) is the innovation engine for port and city. Within RDM CoE, educational institutions, research centres and businesses work together on improving technical education, new knowledge and sustainable innovations that are needed for the port and city of Rotterdam. This cooperation takes place in Communities of Practice within four domains: Maritime & Smart Port Industry; Logistics & Future Mobility; Energy & Process Technology; Sustainable Construction & Area Develop- ment. RDM CoE is a centre of expertise of Rotterdam University of Applied Sciences, recognized and supported by the Dutch Ministry of Education, Culture and Science. It is being developed in a public-private partnership with the Port of Rotterdam Authority and business partners at the campus of RDM Rotterdam, right in the centre of the port.

RDM Rotterdam
RDM Rotterdam is the innovation showcase of the Rotterdam port area-located in the Rotterdam Innovation District - where technology and applied science are visualised in attractive ways. RDM accommodates businesses, education and research. Together they shape the new manufacturing industry for a smart port and a smart city. A variety of business and cultural events complements these efforts, making for a dynamic and energetic RDM – a place you must see! RDM Rotterdam is an initiative of the Port of Rotterdam Authority and Rotterdam Uni- versity of Applied Sciences. Programmes and facilities of RDM Rotterdam include:

RDM Makerspace
RDM Makerspace gives makers and developers access to machines,

workspace, courses & networks to turn their idea into a real prototype. RDM Makerspace focuses on digital fabrication (laser cutters, 3D printers, CNC etc.), Internet of Things, 3D printing, robotics and drones, collaborating with partners in those fields.

IoT Academy
KPN partnered with RDM Makerspace to found the IoT Academy to generate and promote awareness of the Internet of Things. IoT Academy provides workshops, developer meet-ups and IoT challenges. There is also a special IoT lab with the newest technologies avail- able on the IoT scene.

Robotics Academy
IRS Robotics partnered with RDM Makerspace to found the Robotics Academy to generate and promote awareness of robotics. No longer relegated to the realm of rocket sci- ence, robotics is becoming more accessible for start-ups and SMEs to create new applications. Robotics Academy provides access to 3 industrial robotic arms (1 ABB, 2 Fanucs) and gives classes to operate and test new applications with these machines.

3D Printing Academy
RDM Makerspace works with 3D Printing Academy to provide workshops related to 3D modelling and 3D printing.

AquaDock
An innovative and experimental testing, demonstration and production envi- ronment for construction on water. At AquaDock, the focus is on showcasing and developing new techniques, products and prototypes. AquaDock is a collaboration of Port of Rotterdam Authority and the RDM Centre of Expertise (Rotterdam University of Applied Sciences).

iTanks
iTanks brings together knowledge institutions, businesses and industry experts and introduces them to new technology, fresh knowledge and the latest innovations. iTanks is a one-stop shop for innovation, facilitating the innovation process from concept to final product. iTanks supports the search for funding, subsidy, marketing, alternative applications, contracting and business case development. This has already resulted in several groundbreaking innovations and the iTanks track record of innovative successes keeps growing. iTanks’ expertise and services centre around:

  • Bringing together an extensive net-work of asset owners, contractors, small and medium enterprises, top engineers and innovative start-ups that reaches beyond borders;
  • Organising high-quality, top-level events like field trips, master classes and pitch breakfasts with the goal of introducing start-ups to relevant networks and bringing together people with innovative ideas, solutions and technologies;
  • Rotterdam Investment Club: financing promising new ventures for the portrelated industry by reaching a network of active investors and generating funding from private investors, banks, governmental institutions and crowdfunding. iTanks has its own crowdfinance portal, designed to contribute financially to new ventures and innovative initiatives, giving them a kick-start. 

Organisatiesupport ZIENN en HET KOPLAND

Organisatiesupport ZIENN en HET KOPLAND

Zienn en Het Kopland - maatschappelijke opvang en ondersteuning, en vrouwenopvang in Groningen, Friesland en Drenthe - hebben de personele unie tussen de twee uitgebreid. Beide organisaties werken sinds juli 2015 samen. Dat gebeurt vooral op inhoud en ondertussen wordt verkend of en hoe de samenwerking organisatorisch vorm kan krijgen. Inmiddels is er een sterke bindingkracht ontstaan tussen beide organisaties. TSI begeleidt op resultaatverantwoordelijk werken middels waarderend werken (appreciative inquiry) in de organisaties. En tevens op belangrijke fasemomenten van samenwerking tussen Zienn en Het Kopland. 

Participatory City Making

Participatory City Making

De stedenbouwkundige is niet langer de enige city maker. Verschillende ontwerpers, academici, beleidsmakers en bewoners geven vorm aan de stad. Het project Participatory City Making verbindt de huidige top-down planning met bottom-up initiatieven. Het faciliteert de ontwikkeling van een gedeelde stedelijke visie en biedt de nieuwe city makers de mogelijkheden om bij te dragen aan de realisatie van visionaire stedelijke concepten. Het project vindt plaats in samenwerking met de Erasmus Universiteit van Rotterdam en de Hogeschool Rotterdam. TSI is hierbij betrokken als lid van het gebruikers comité.

Ingrid Mulder is projectleider, samen met Jotte De Koning en Emma Puerari die een achtergrond hebben in respectievelijk Strategisch Ontwerpen & Ontwerpen voor Duurzaamheid, en Architectuur en stedenbouwkunde. De komende twee jaar zullen zij als Post-Docs aan het project verbonden zijn.

Het Participatory City Making project loopt van oktober 2016 tot september 2018 en heeft financiële ondersteuning vanuit NWO binnen het Research Through Design programma.

 

The urban planner is no longer the single city ‘maker’. Different designers, academics, policy makers and citizens give shape to the city. The project 'Participatory City Making' connects current top-down plans with bottom-up initiatives, it will facilitate the development of a joint urban vision, and gives the new ‘city makers’ the possibilities to contribute to the realization of visionary urban concepts. The project is in collaboration with the Erasmus University Rotterdam and the Hogeschool Rotterdam. TSI is involved as a member of the user committee.

Ingrid Mulder leads the project, together with her, Jotte de Koning - with a background in Strategic Design and Design for Sustainability & Emma Puerari - with a background in Architecture and Urban Planning. They will be working as Post-Docs on the project for the coming two years.

The Participatory City Making project started in October 2016 and will run until September 2018. This project has received funding from NWO under the Research Through Design Programme.

Park Hackathon Rotterdam

Park Hackathon Rotterdam

Op 4 en 5 november vond de eerste Park Hackathon plaats in Rotterdam. Tijdens dit evenement hebben we de uitdagingen die ontstaan tussen de Gemeente Rotterdam en burgers bij het in zelfbeheer nemen van parken gespecificeerd. Vervolgens zijn de data vragen die hierbij ontstaan gearticuleerd en met eerste ideeën voor oplossingen bedacht.

De Gemeente Rotterdam, initiatiefnemers van de parken en ontwerpers hebben samen deze problemen in kaart gebracht en eerste ideeën ontwikkeld om op voort te bouwen. O.a. met Open Data Lab Rotterdam, Open4Citizens, TU Delft, Gemeente Rotterdam, De Groene Connectie, Wij Delfshaven. 

Van stadsmanagement naar participerend stadsontwerp

Van stadsmanagement naar participerend stadsontwerp

Research Through Design onderzoeksproject 'Participatory City Making'

Naast stedenbouwkundigen geven steeds meer verschillende ontwerpers, academici, beleidsmakers en burgers vorm aan de stad. Het project Participatory City Making verbindt huidige plannen 'van bovenaf' met bottom-up-initiatieven, faciliteert het ontwikkelen van een gemeenschappelijke stedelijke visie en geeft de nieuwe stadsmakers de mogelijkheid bij te dragen aan het realiseren van deze visionaire stadsconcepten. 

 

The Participatory City Making project

The increasing complexity today’s cities face asks for a different way of City Making. This new city making process is not only about bringing various disciplines together that address urban developments, but foremost to establish a collaborative effort of defining a new way of working between professional designers, academics, policy makers and citizens. Incumbent actors typically follow more routine based thinking and behaviour, while addressing complex societal challenges requires more radical (social) innovation. The proposed Participatory City Making project considers the collaborative construction of new visions through small-scale experimenting as a way of triggering a process of broader change and transformation. Hereto, a new toolset is provided enabling heterogeneous stakeholders to participate actively as well as to explore the collaborative envisioned potential and articulate their own role in the new city making process.

Samenwerking met sociale innovatiekrachten in Zeeland

Samenwerking met sociale innovatiekrachten in Zeeland

Al langere tijd trekken partijen met elkaar op om ook in Zeeland sociale innovatie verder te versterken en de krachten meer te bundelen. Dit met medewerking van de Hogeschool Zeeland en de lectoraten, de Smart Services Boulevard (SSB), de Kenniswerf Zeeland, De Zeeuwse huiskamer, Impuls Zeeland en vele andere innovatieve social business ondernemers.